Loading...

5000 Szolnok, Nagysándor József út 31/D Hétfőtől - Péntekig 08:00 - 16:00 Árukiadás: Hétfőtől - Péntekig 08:00 - 15:30

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az alfoldfa.hu honlap és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Alföldfa Kft. adatai:

Székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 31.

Telephely: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 31/D.

Adószám: 13697938-2-16

EU adószám: HU13697938

Cégjegyzékszám: 16-09-008787

Cég alapításának dátuma: 2006.03.11

Telefon: +36 20 9 168 122

Weboldal: https://www.alfoldfa.hu/

Email: ajanlat@alfoldfa.hu és info@alfoldfa.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81679/2014

NÉBIH – EUTR: AA8666725

Számlaszám: 12050002-01728642-00100009

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.alfoldfa.hu weboldalon keresztül történik.

A www.alfoldfa.hu oldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,VI. könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza.

1.2. A www.alfoldfa.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton ( e-mail-en, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges.

1.3. A www.alfoldfa.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelést iktatjuk és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Válasz e-mailben tájékoztatjuk a megrendelőt a várható szállítási időpontról, rendelkezünk-e készlettel az adott termékből, egyúttal megküldjük díjbekérőnket.

1.5. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a www.alfoldfa.hu honlapunkon lehet olvasni. A termékhez mellékelünk használati utasítást is, melyben részletezzük a termék tulajdonságait.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A rendelések kiszállítási díja változó, e-mailen tájékoztatjuk a szállítási feltételekről és annak az áráról, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért.

3.2. A megrendelt termékek személyesen is átvehetőek cégünk telephelyén: 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 31/D.

3.3 Amennyiben a megrendelt terméket futár szállítja le a Vevőnek, és azt a Vevő saját hibájából nem tudja átvenni, a futár másodszor is megkísérli az árut a Vevőnek átadni. Azonban ennek már külön díjtétele van, mely a Vevőt terheli. pl. csúszásmentes rétegelt lemez esetén.

3.4 A számlát emailben is el tudjuk küldeni a megadott e-mail címre és benne tájékoztatjuk a pontos szállítási időpontról.

3.5 Amennyiben a vevő nem magánszemély(pl.:vállalkozás), akkor a számla/díjbekérő átutalással történő kiegyenlítését kizárólag az az adószámmal rendelkező adóalany végezheti, akinek a nevére a bizonylat kiállításra került.

Ellenkező esetben a számlát/díjbekérőt érvénytelenítjük, és az átutalás feladójának adataival állítjuk ki. Ennek a módosításnak a díja 2.540,-Ft, amit a megrendelőt terheli.

4. Elállás joga, módja, következményei

4.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig.

4.2. A Korm. rendelet értelmében a Vevő indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

4.2.1. A Vevőt a 14 napon belüli, indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

4.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás telephelyén írásban kell megtenni (postai úton: 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 31) e-mailen: ajanlat@alfoldfa.hu . A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Vevőnek kell igazolnia.

4.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

5.4. A termék átvételi időpontja: a telephelyi átvétel esetében a rendelés telephelyen történő átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.5. A Vevő a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza az Alföldfa Kft címére (5000 Szolnok, Nagysándor József u. 31/D).

5.5.1. A Vevő a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Vevőt terheli.

5.5.2 Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a cég, az Alföldfa Kft érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Vevő felel a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

5.5.4. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

5.5.5. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget a Vevő által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Vevő a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6. Szavatosság

A szavatosságra vonatkozó jogával a vevő csak abban az esetben élhet, ha a termékhez mellékelt beépítési útmutató szerint történik a termék kivitelezése. A csúszásmentes lapok színárnyalatban és mintázatban eltérhetnek egymástól, nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben a vevő ilyen reklamációval él.

A raktározásból eredő kisebb sérülések, melyek a termék alapvető funkcióját nem befolyásolják szintén nem számítanak hibás teljesítésnek a Vállalkozó részéről.

6.1. A termékek szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [Ptk.] foglalt, mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § – 311/A. §]k kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §].

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Központi cím: 5000 Szolnok, Nagysándor József u 31/D

Telefonon: munkanapokon 8-16 óráig

Telefonszám: +36 20 9 168 122

7.2. Egyéb jogérvényesítési, vitarendezési lehetőségek

– A vásárlók könyvébe történő bejegyzés. A vásárlók könyve az Alföldfa Kft üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Vállalkozó 30 napon belül írásban válaszol.

– Fogyasztóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület eljárását kezdeményezheti az Ügyfél a Vállalkozóval szemben a felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából. A Vállalkozás a békéltető testületi eljárásban együttműködik.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

8. Egyebek

8.1. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.2. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8) címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.